ข่าว อกท.ภาคใต้

ข่าว อกท.ภาคใต้

20 พ.ย. 2566 ลิ้งเกียรติบัตรและหนังสือสำคัญของอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44
17 พ.ย. 2566 พิธีปิดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44
17 พ.ย. 2566 ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท.ระดับภาค ภาคใต้
16 พ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 5
15 พ.ย. 2566 พิธีอาศิรวาท
14 พ.ย. 2566 พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคใต้
14 พ.ย. 2566 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44
20 ก.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
26 มิ.ย. 2566 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ฯ ปีการศึกษา 2566
9 มิ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566