สัญลักษณ์


สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้

อาทิตย์ยามอรุณ
หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่
คันไถ
หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน
รวงข้าว
หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย
ธงไตรรงค์
หมายถึง ประเทศไทย
พระพิรุณทรงนาค
หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ
คบเพลิง
หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา