พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคใต้

14  พฤศจิกายน 2566 นายวิศวะ  คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ดูภาพเพิ่มเติมนี่