สมาชิกภาพ

สมาชิกภาพ…
ประเภทของสมาชิกภาพ อกท. ให้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษาที่จัดตั้งหน่วย อกท.
2.สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ศิษย์เก่าจากสถานศึกษา ที่มีการจัดตั้งหน่วย อกท . หรือผู้สนใจซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. หน่วยที่รับสมัคร
3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลผู้ใดคำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือกิจกรรม อกท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับ เชิญเป็นสมาชิก
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกสามัญ มีสิทธิ ดังนี้
♠ เข้าร่วมกิจกรรมของ อกท. ที่จัดขึ้นทุกประเภท
♠ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก อกท.
♠ สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก และมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือนุกรรมการ
ตามวิธีการปฏิบัติของ อกท.
♠ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ อกท. ตามคณะกรรมการอำนวยการอกท. และหรือคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ในแต่ละดับชั้นได้รับสวัสดิการและบริการที่ อกท. จัดให้
♠ แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายตามแบบของ อกท.
♠ ได้รับสิทธิ ตามมติของคณะกรรมการ อกท.
♠ ได้รับการพัฒนา ตามแนวทางการจัดกิจกรรม อกท.
♠ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร คำชี้แจงและเหตุผล การดำเนินกิจกรรม อกท.

การพ้นสมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ พ้นสมาชิกภาพ เมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานที่ศึกษา
สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ พ้นสมาชิกภาพเมื่อ ตาย, ลาออก หรือคณะกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับ มีมติให้พ้นสมาชิกภาพ