ประมวลภาพกิจกรรมหน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15-16 กรกฎาคม 2566 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมวลภาพกิจกรรม