ประมวลภาพกิจกรรมหน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 20-24 พฤศจิกายน 2566 งานประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วษท.บุรีรัมย์ ประมวลภาพกิจกรรม

[พิธีอาเศียรวาท]   [เปิดสมัยประชุมสามัญ]   [เยี่ยมชม อกท.]

  • 15-16 กรกฎาคม 2566    โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์หน่วย อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมวลภาพกิจกรรม
  • กุมภาพันธ์ 2566              ประมวลภาพ อกท.ชาติ ครั้งที่ 43 ณ วษท.ยโสธร   ประมวลภาพ