ลิ้งเกียรติบัตรและหนังสือสำคัญของอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44

ลิ้งเกียรติบัตรและหนังสือสำคัญของงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ลิ้งเกียรติบัตร https://lookerstudio.google.com/s/mqjT_FJZsn4