พิธีอาศิรวาท

15 พฤศจิกายน  2566  คณะผู้บริหาร ครู และสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ เข้าร่วมพิธีอาศิรวาท ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่