ประวัติ อกท.

 ประวัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
(Future Farmers of  Thailand : FFT)

          การจัดตั้งองค์การต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษาอาชีวเกษตร ปัญหาที่สำคัญเกิดจากสภาพของนักเรียนเกษตรตามสายตาของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเกษตรในประเทศใด มักจะมาจากท้องไร่ท้องนา อายุก็ค่อนข้างมากกว่านักเรียนสาขาอื่น ๆ นอกจากนั้นหลักสูตรอาชีวเกษตรในสมัยก่อนยังกำหนดให้นักเรียนต้องทำงานภาคปฏิบัติมากกว่า 50 % ของชั่วโมงเรียน คนที่ทำงานหนักย่อมไม่พิถีพิถันกับการวางตัวและการแต่งกายเวลาเข้าเมืองไปแข่งขันกีฬาในตัวจังหวัดมักจะทำตัวสบาย มักจะถูกล้อเลียนจากกลุ่มนักเรียนสาขาอื่น ๆ อยู่เสมอ จนบางครั้งก็ถึงขั้นเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน

          ครู – อาจารย์เกษตรแต่ละสมัยต่างก็เข้าใจถึงปัญหาข้อนี้ของนักเรียนเกษตร จึงได้ศึกษาวิธีแก้ไข โดยมีการจัดตั้งชมรม หรือสโมสรนักเรียนเกษตรขึ้นในโรงเรียน เพื่อมุ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้นำ จะได้ลบล้างปมด้อยที่ถูกคนภายนอกล้อเลียน อีกประการหนึ่งก็เพื่อช่วยพัฒนาผู้นำชนบท ซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างมาก (สุรพล สงวนศรี อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 70 – 80 ปีก่อน ได้มีชมรมหรือสโมสรประเภทนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนตามชนบทต่าง ๆ แต่ละแห่งได้มีการศึกษา หาวิธีการที่จะฝึกลักษณะผู้นำของนักเรียนโดยอาศัยโครงการเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ

ต่อมาได้มีการประสานงานกันในระดับรัฐจัดตั้งองค์การระดับภาคขึ้นหลายแห่ง จนกระทั่งได้มีการประชุมระดับชาติขึ้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2470 ที่เมืองแคนซัสซิตี้ มลรัฐมิสซูรี่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประชุมครั้งนั้น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ; FFA (Future Farmers of America) ก็เจริญก้าวหน้าตามลำดับ เป็นเวลาเกือบ 60 ปีที่องค์การ FFA ระดับหน่วยในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นองค์การนักเรียนที่มีหลักมั่นคงและมีกิจกรรมที่ดีที่สุด สมาชิกทุกคนได้รับการยกย่องว่า เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้นำชนบทที่ดีมาก กิจการขององค์การ FFA ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ องค์การระดับชาติสามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง ทั้ง ๆ ที่ในชั้นแรกได้เก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกเพียงคนละ 10 เซนต์ต่อปีเท่านั้น แนวคิดในการจัดตั้งองค์การเกษตรกรในอนาคตได้แพร่หลายไปในยุโรปและอเมริกาใต้หลายประเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนสมาชิกให้ไปฝึกอบรมกันในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

ในเอเชีย องค์การประเภทนี้เพิ่มจะเริ่มมีขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฟิลิปปินส์ได้เริ่มขึ้นเป็นประเทศแรก ติดตามด้วยญี่ปุ่น ส่วนเกาหลีใต้เริ่มก่อตั้งองค์การนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยการริเริ่มของสมาคมครูเกษตร

สำหรับประเทศไทยในอดีตได้มีครูเกษตรหลายคน มีโอกาสไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา บางท่านก็ได้ไปร่วมประชุมองค์การ FFA ระดับชาติด้วย แต่สภาวะและสิ่งแวดล้อมยังไม่อำนวยให้มีการจัดตั้งองค์การประเภทนี้ขึ้นในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้มีครูเกษตร 5 คน ได้รับทุน AID ในเดือนตุลาคมของปีนั้น คือ อาจารย์วิภาต บุญศรีวังซ้ายอาจารย์สุรพล สงวนศรี อาจารย์ขจร ทองอำไพ อาจารย์ประสงค์ วรยศ และอาจารย์สมร ตรีพงษ์ มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมองค์การ FFA ระดับชาติ ที่เมืองแคนซัสซิตี้ ทุกคนประทับใจในกิจกรรมขององค์การนี้อย่างยิ่ง จึงได้มีการหารือกันที่จะนำกิจกรรมขององค์การนี้ มาเผยแพร่ในประเทศไทยให้ได้

ในปี พ.ศ. 2503 กรมอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมผู้บริหาร เรื่องโครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การยูซ่อมจัดทุนให้โรงเรียนเกษตรกรรมโรงเรียนละหนึ่งแสนบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้นักเรียนทำโครงการเกษตร ขณะนั้นจึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่ควรจะก่อตั้งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย : อกท. (Future Farmers of Thailand : FFT) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทำโครงการเกษตร อาจารย์สุรพล สงวนศรี และอาจารย์ประสงค์ วรยศ ขณะทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) ได้ร่วมมือกันทำการร่างธรรมนูญ และแนวทางการจัดตั้งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นคู่มือการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยอาศัยรูปแบบจาก Future Farmers of -America ( FFA) และ Future Farmers of Philippines (FFP) เป็นหลัก เมื่อมีเอกสารคู่มือแล้วจึงได้ประชุมนักศึกษาชี้แจง ความมุ่งหมาย อุดมการณ์ และวิธีการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาแม่โจ้ในครั้งนั้นอย่างมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ก่อตั้งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งแรกขึ้น ที่โรงเรียนเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) ; (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

จุดประสงค์ของผู้ก่อตั้งในครั้งแรก เพื่อต้องการทดลองวิชา โดยคัดเลือกนักศึกษาที่ไม่มีลักษณะผู้นำเลยแต่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง มาเป็นสมาชิก อกท. เมื่อได้ดำเนินการฝึกฝนไปตามรูปแบบ อกท.ไปได้ระยะหนึ่ง ปรากฏว่าการทดลองวิชาครั้งนั้นได้ผลดีเกินคาด ได้ฝึกฝนคนที่ไม่เป็นประสาอะไรเลย ให้มาเป็นผู้นำที่ดีได้ในระยะเวลาสั้น ๆ แสดงว่าการใช้วิธีการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นวิธีที่ดีมาก ในปีต่อมาได้แยกองค์การออกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยสามัญ มีสมาชิกประมาณ 40 คน กับหน่วยวิทยาลัยเพื่อฝึกนักศึกษา ปม.ก. ออกไปเป็นที่ปรึกษา ความสำเร็จของ อกท.ในยุคนั้นจัดได้ว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมเพราะผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) สมัยนั้น คืออาจารย์วิภาต บุญศรีวังซ้าย ที่เคยไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ FFA มีความเข้าใจในอุดมการณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี

ในปี พ.ศ. 2506 องค์การยูซ่อม ได้ให้ทุนกรมอาชีวศึกษาจัดพิมพ์คู่มือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยจากต้นฉบับเดิมที่ผู้ก่อตั้งได้จัดทำไว้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอธิบดีกรมอาชีวศึกษาในสมัยนั้นมาก คือ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ แต่องค์การนี้มิได้เผยแพร่ออกไปเท่าที่ควร เพราะกรมอาชีวศึกษากำลังขยายงานทางอื่น ๆ อยู่มากในระยะนั้น อย่างไรก็ตามได้มีอาจารย์นิยมศรี นพรัตน์ไปเริ่มงาน อกท. ขึ้นในกรมสามัญศึกษาจนเป็นผลสำเร็จและยังทำกันอยู่จนถึงทุกวันนี้
ระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2516 ผู้เชี่ยวชาญอเมริกาประจำโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา(ก.พ.อ.) สนใจที่จะฟื้นฟูกิจกรรม อกท. ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ประจวบเหมาะกับในปี พ.ศ. 2514 อาจารย์เพียร จรรย์สืบศรี กลับจากศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกามีความสนใจเป็นพิเศษที่จะส่งเสริมกิจกรรม อกท.ทางผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยเหลือสั่งอุปกรณ์และภาพยนตร์เกี่ยวกับ FFAมาช่วยสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรม อกท. กับครู – อาจารย์ในโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ และได้จัดอบรมครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ขึ้น 2 ครั้ง และในขณะเดียวกันอาจารย์บวร เมืองสุวรรณ และอาจารย์นพคุณ ศิริวรรณ ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญอเมริกาช่วยกันแปลและเรียบเรียงเอกสารคู่มือกิจกรรมนักศึกษาและอกท. ขึ้นประมาณ 10 เล่ม ได้มีพิธีเปิดหน่วยอกท.ขึ้นหลายแห่งในโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรม โดยมีท่านอธิบดีกรมอาชีวศึกษา คืออาจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ ไปเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการของสมาชิก อกท. ระดับชาติหลายครั้ง หลังจากนั้นคู่มือกิจกรรมนักศึกษาและอกท. ที่ได้รับการเรียบเรียงในครั้งแรกก็ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติกิจกรรม อกท. ของนักเรียน – นักศึกษาอาชีวเกษตรตามโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมต่าง ๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่กิจกรรม อกท. ฟื้นตัวขึ้นมาได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งยกเลิกและยุบองค์การต่าง ๆ ของนักเรียน – นักศึกษาทุกรูปแบบในปี พ.ศ. 2518

ในปี พ.ศ. 2522 หลังจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกระดับจัดตั้งชมรม องค์การต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาคู่กับการจัดการเรียนการสอนได้ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม ซึ่งมีอาจารย์บุญเทียม เจริญยิ่ง เป็นผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรมอยู่ในขณะนั้น ได้จัดประชุมหัวหน้าสถานศึกษาจากโรงเรียน และวิทยาลัยเกษตรกรรมเพื่อต้องการที่จะรณรงค์ฟื้นฟูกิจกรรมอกท. ให้มาเป็นกิจกรรมหลักของนักเรียน – นักศึกษาอาชีวเกษตรทั่วประเทศ ประกอบกับท่านรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา อาจารย์ปิฎฐะ บุนนาค และท่านอธิบดีกรมอาชีวศึกษา อาจารย์วิเวกปางพุฒิพงศ์ ให้ความสนใจในกิจกรรม อกท. นี้มาก จึงให้การสนับสนุนกองวิทยาลัยเกษตรกรรมแต่งตั้งอาจารย์ดำรง มีแก้วกุญชร ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ อกท.ระดับชาติ วางแผนร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการของสมาชิก อกท. ในระดับภาคทั้ง 4 ภาค โดยภาคกลางจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ภาคเหนือที่วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงหนือที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ และภาคใต้ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง ส่วนการจัดงานประชุมวิชาการของสมาชิกอกท. ระดับชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2523 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา กิจกรรม อกท. ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับของคณะครู – อาจารย์ นักเรียน – นักศึกษาอาชีวเกษตร และบุคคลทั่วไป มีการติดต่อกับองค์การต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมศึกษาดูงานระหว่างผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และสมาชิก อกท. กับองค์การต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันและในขณะเดียวกันนั้นสมาชิกจากองค์การต่างประเทศก็ได้เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรกรรมต่าง ๆ และร่วมงานการประชุมวิชาการของสมาชิก อกท. ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งละหลาย ๆ คนของแต่ละประเทศติดต่อกันมาทุกปี
การฝึกความรู้ความชำนาญด้านอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิก อกท. ก็มีการเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับการพัฒนาการศึกษาอาชีวเกษตร โดยได้นำเอาวิชาที่สำคัญ ๆ มาเป็นทักษะที่ใช้แข่งขันทดสอบความรู้ ความชำนาญของนักเรียน – นักศึกษา สมาชิก อกท. ที่ได้เรียนมาจากในชั้นเรียนในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง ตามลำดับดังนี้
ในปัจจุบัน หากเราจะศึกษาถึงการจัดงานการประชุมวิชาการของสมาชิก อกท. ระดับชาติที่ผ่านมาจะทราบว่า มีบุคคลที่สำคัญ ๆ ระดับชาติ เป็นประธานเปิดงานทุกครั้ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานด้วยพระองค์เองอีกด้วย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงและจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้การจัดงานประชุมวิชาการของสมาชิก อกท. ระดับชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานติดต่อมาทุกปี นอกจากนี้กิจกรรม อกท.ยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
ที่สำคัญยิ่งก็คือ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 เป็นวันที่ชาวองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกคนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านให้ความสนพระทัยในกิจการของ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด นับแต่โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติเป็นครั้งแรก ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2533 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายจิต อิสสรีย์ เป็นประธานกรรมการจัดงานยังความปลาบปลื้มแชาว อกท. และพสกนิกรทั่วไปเป็นล้นพ้น

  ปัจจุบันมีหน่วย อกท.ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นและมีการดำเนินกิจกรรม อกท.รวมทั้งสิ้น 52 หน่วย แบ่งออกตามภูมิภาคต่างๆ 4 ภูมิภาคดังนี้

อกท.ภาคเหนือ

        1   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  หน่วยกำแพงเพชร

        2   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย   หน่วยเชียงราย

        3   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  หน่วยเชียงใหม่

        4   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก    หน่วยตาก

        5   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  หน่วยนครสวรรค์

        6   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หน่วยพิจิตร

        7   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  หน่วยเพชรบูรณ์

        8   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  หน่วยพะเยา

        9   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่   หน่วยแพร่

        10  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  หน่วยลำพูน

        11  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย    หน่วยสุโขทัย

        12  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  หน่วยอุทัยธานี

อกท.ภาคกลาง

        1   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  หน่วยกาญจนบุรี

        2   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา หน่วยฉะเชิงเทรา

        3   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท หน่วยชัยนาท

        4   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี หน่วยชลบุรี

        5   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   หน่วยเพชรบุรี

        6   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร    หน่วยบางไทร

        7   วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี     หน่วยบางพูน

        8   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี    หน่วยราชบุรี

        9   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี     หน่วยลพบุรี

        10  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี      หน่วยสิงห์บุรี

        11  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี     หน่วยสุพรรณบุรี

        12  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว    หน่วยสระแก้ว

        13  วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร    หน่วยสมุทรสาคร

อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        1   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น    หน่วยขอนแก่น

        2   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ    หน่วยชัยภูมิ

        3   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หน่วยนครราชสีมา

        4   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  หน่วยบุรีรัมย์

        5   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  หน่วยมหาสารคาม

        6   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  หน่วยยโสธร

        7   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   หน่วยร้อยเอ็ด

        8   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   หน่วยศรีสะเกษ

        9   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี   หน่วยอุดรธานี

        10  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี    หน่วยอุบลราชธานี

        11  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง      หน่วยโนนดินแดง

          12  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล     หน่วยมุกดาหาร

อกท.ภาคใต้

        1   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ หน่วยกระบี่

        2   วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    หน่วยเขตรอุดมศักดิ์

        3   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  หน่วยชุมพร

        4   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   หน่วยตรัง

        5   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  หน่วยนครศรีธรรมราช

        6   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  หน่วยนราธิวาส

        7   วิทยาลัยประมงปัตตานี    หน่วยปัตตานี

        8   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  หน่วยพังงา

        9   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง หน่วยพัทลุง

        10  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช   หน่วยพระพรหม

        11  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์    หน่วยพรานทะเล

        12  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  หน่วยระนอง

        13  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  หน่วยสงขลา

        14  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   หน่วยสตูล

        15  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี   หน่วยสุราษฎร์ธานี