ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

5 – 6 มิถุายน  2567  อกท.ระดับชาติ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายศิริพงษ์  เมียนเพ็ชร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ดูภาพเพิ่มเติม