ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566

21-22 ธันวาคม  2566  นายศิริพงษ์  เมียนเพ็ชร์ ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ระดับชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน