ขอเชิญประชุมออนไลน์ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญประชุม ประธาน อกท.หน่วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ครั้งที่ 2/2566

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ ศธ 0644.6/646