ข่าว อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 40

การประชุมทางวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดับชาติ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา>

ดาวน์โหลด อกท.นิวส์ ครั้งที่ 40