ข่าว อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 36

เมืองไม้และป่างาม อาชีวเกษตรแฟร์ 58 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จังหวัดตาก ระหว่าง 10-14 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมทางวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

 

ดาวน์โหลด
1.อกท.นิวส์1 36
2.อกท.นิวส์2 36