กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานอกท. “เกษตรชายแดนแฟร์ 42”

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 42 “เกษตรชายแดนแฟร์ 42” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การกำกับดูแลตามแบบชีวิตวิถีใหม่ หากมองอีกแง่หนึ่งจะเห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้นำไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้ เป็นการแสวงหาโอกาสจากสถานการณ์ที่วิกฤติ ทำให้ได้เห็นพัฒนาการและความสามารถของ อกท.และสมาชิก อกท.มาเป็นลำดับ จึงเชื่อมั่นว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แม้จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกหลายประการ แต่ไม่สามารถขัดขวางอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิก อกท. และหวังว่าจะได้เห็นเทคโนโลยีการเกษตรที่สมาชิก อกท.ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ในการประชุมครั้งนี้สมาชิก อกท.ทั้งหลายถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมก็จะเกิดกำลังใจที่จะฝึกฝนจนสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์สร้างประโยชน์แก่ตนและแก่วงการเกษตรกรรมของประเทศได้ในอนาคต

น.ส.ตรีนุช กราบบังคมทูลรายงานว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ อกท.ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ จนอาจกล่าวได้ว่า อกท.เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ภายใต้คติพจน์ขององค์การฯ ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดมั่น ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ยังคงสนองต่อนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ และนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพนำปริมาณ เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและมีความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ องค์การฯได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้ไว้กับสมาชิกไปดำเนินการสนองแนวพระราชดำริหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพี่ช่วยน้อง โครงการอาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น

“การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้นำผลสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความเป็นผู้นำทั้งสมาชิกปัจจุบันและศิษย์เก่ามายกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก รวมทั้งองค์กรได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน ท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและประชาชนได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรในศตวรรษที่ 21”

จากนั้น ดร.สุเทพ ได้กล่าวรายนามและขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้แทนบุคคลและหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การฯ ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้บริจาคเงินสมทบองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก จำนวน 104 ราย

ทั้งนี้ การจัดงานประชุมวิชาการองค์การ เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง เริ่มจากระดับหน่วยแต่ละวิทยาลัยคัดเลือกตัวแทนมาแข่งขันและเข้าร่วมในระดับภาค และเฟ้นหาผู้ชนะเลิศระดับภาคมาร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยสถานที่การจัดงานจะหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 42 จัดที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทางการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 ทักษะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 6 สาขา ที่พัฒนาต่อยอดการเกษตรกับการพัฒนาค้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน การจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร 4 ภาคเป็นสุดยอดของนวัตกรรมของ อกท. แต่ละภาค เป็นต้น