ประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (หน่วยสตูล)

8 พฤศจิกายน  2565  นางสาวจารุวรรณ  แดงมา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล