เกียรติบัตรและภาพการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ปีการศึกษา 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร–>คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรม ของ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี –>คลิกที่นี่