ระเบียบวาระการประชุม 2/2566 (26 กรกฎาคม 2566)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๒ /ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM MEETING)
———————————————–

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม