ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

20 กรกฎาคม  2566  อกท.ภาคใต้ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช