เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ฯ ปีการศึกษา 2566

อกท.ภาคใต้จัดให้สมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารอกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะกรรมการอกท.หน่วย ประธานชมรม และผู้ใหญ่บ้าน  ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช