ชื่อ - นามสกุล :ดร.ชาติชาย เกตุพรหม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
หน้าที่หลัก :ประธาน อกท. ชาติ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธาน