[ inter795 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
inter 795
ชื่อเล่น : 
inter795
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/3/2523
อายุ : 
30
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
inter795@yahoo.com  
ที่อยู่ : 
10/10 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อำเภอ : 
อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
50300
เบอร์โทรศัพท์ : 
0612268779
สถานที่ทำงาน : 
คอมพิวเตอร์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี